اجرای 245 طرح ملی در راستای بازآفرینی شهری در کشور

اجرای 245 طرح ملی در راستای بازآفرینی شهری در کشور
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تعداد 245 طرح ملی در راستای بازآفرینی شهری در کشور با اعتباری بالغ بر یک هزار و 500 میلیارد تومان توسط دولت آغاز شده است.

اجرای 245 طرح ملی در راستای بازآفرینی شهری در کشور

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تعداد 245 طرح ملی در راستای بازآفرینی شهری در کشور با اعتباری بالغ بر یک هزار و 500 میلیارد تومان توسط دولت آغاز شده است.
اجرای 245 طرح ملی در راستای بازآفرینی شهری در کشور

View more posts from this author