اجرای 15 برنامه توانمندسازی و ارتقای سلامت در روستاهای محروم مازندران

اجرای 15 برنامه توانمندسازی و ارتقای سلامت در روستاهای محروم مازندران
مدیرعامل سمن پویندگان سلامت گفت: تاکنون 15 برنامه توانمندسازی و ارتقای سلامت در روستاهای محروم مازندران اجرا شده است.

اجرای 15 برنامه توانمندسازی و ارتقای سلامت در روستاهای محروم مازندران

مدیرعامل سمن پویندگان سلامت گفت: تاکنون 15 برنامه توانمندسازی و ارتقای سلامت در روستاهای محروم مازندران اجرا شده است.
اجرای 15 برنامه توانمندسازی و ارتقای سلامت در روستاهای محروم مازندران

View more posts from this author