اجرای 110 طرح پژوهشی در دانشگاه فرهنگیان

اجرای 110 طرح پژوهشی در دانشگاه فرهنگیان
معاون علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان کشور با اشاره به اینکه 110 طرح پژوهشی در حال اجرا شدن در دانشگاه است، گفت: امسال برای 61 استاد مبلغ 330 میلیون تومان اختصاص داده شده است.

اجرای 110 طرح پژوهشی در دانشگاه فرهنگیان

معاون علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان کشور با اشاره به اینکه 110 طرح پژوهشی در حال اجرا شدن در دانشگاه است، گفت: امسال برای 61 استاد مبلغ 330 میلیون تومان اختصاص داده شده است.
اجرای 110 طرح پژوهشی در دانشگاه فرهنگیان

View more posts from this author