اجرای 100 درصدی طرح تفکیک زباله در لوندویل

اجرای 100 درصدی طرح تفکیک زباله در لوندویل
شهردار لوندویل آستارا از تفکیک 100 درصدی زباله در این شهر ساحلی خبر داد.

اجرای 100 درصدی طرح تفکیک زباله در لوندویل

شهردار لوندویل آستارا از تفکیک 100 درصدی زباله در این شهر ساحلی خبر داد.
اجرای 100 درصدی طرح تفکیک زباله در لوندویل

View more posts from this author