اجرای موفق طرح سنجش بینایی در آذربایجان غربی

اجرای موفق طرح سنجش بینایی در آذربایجان غربی
مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی از اجرای موفق طرح سنجش بینایی در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: این در حالی است که آذربایجان غربی بیشترین میزان کودکان را در اجرای این طرح زیر پوشش برده است.

اجرای موفق طرح سنجش بینایی در آذربایجان غربی

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی از اجرای موفق طرح سنجش بینایی در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: این در حالی است که آذربایجان غربی بیشترین میزان کودکان را در اجرای این طرح زیر پوشش برده است.
اجرای موفق طرح سنجش بینایی در آذربایجان غربی

مرکز فیلم

View more posts from this author