اجرای محدودیت‌های طرح ترافیکی ویژه اربعین حسینی

اجرای محدودیت‌های طرح ترافیکی ویژه اربعین حسینی
رئیس پلیس راهور استان قم از اجرای محدودیت‌های طرح ترافیکی ویژه اربعین حسینی در استان قم خبر داد.

اجرای محدودیت‌های طرح ترافیکی ویژه اربعین حسینی

رئیس پلیس راهور استان قم از اجرای محدودیت‌های طرح ترافیکی ویژه اربعین حسینی در استان قم خبر داد.
اجرای محدودیت‌های طرح ترافیکی ویژه اربعین حسینی

View more posts from this author