اجرای طرح هجرت 3 در سیب‌ و سوران

اجرای طرح هجرت 3 در سیب‌ و سوران
فرمانده سپاه سیب و سوران گفت: طرح هجرت 3 با انجام مرمت‎سازی مدارس طی مدت 10 روز در قالب 9 روز کار عملی و یک روز کار اردویی و تفریحی برگزار در این شهرستان می‌شود.

اجرای طرح هجرت 3 در سیب‌ و سوران

فرمانده سپاه سیب و سوران گفت: طرح هجرت 3 با انجام مرمت‎سازی مدارس طی مدت 10 روز در قالب 9 روز کار عملی و یک روز کار اردویی و تفریحی برگزار در این شهرستان می‌شود.
اجرای طرح هجرت 3 در سیب‌ و سوران

موسیقی

View more posts from this author