اجرای طرح مهارت‌افزایی برای 40 هزار سرباز وظیفه در کشور

اجرای طرح مهارت‌افزایی برای 40 هزار سرباز وظیفه در کشور
مدیرکل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان از اجرای طرح مهارت‌افزایی برای 40 هزار سرباز وظیفه در کشور خبر داد.

اجرای طرح مهارت‌افزایی برای 40 هزار سرباز وظیفه در کشور

مدیرکل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان از اجرای طرح مهارت‌افزایی برای 40 هزار سرباز وظیفه در کشور خبر داد.
اجرای طرح مهارت‌افزایی برای 40 هزار سرباز وظیفه در کشور

View more posts from this author