اجرای طرح عملیات آسفالت سرد در کاشان

اجرای طرح عملیات آسفالت سرد در کاشان
معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان از اجرای طرح عملیات آسفالت سرد برای نخستین بار در این شهرستان با هدف اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی خبر داد.

اجرای طرح عملیات آسفالت سرد در کاشان

معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان از اجرای طرح عملیات آسفالت سرد برای نخستین بار در این شهرستان با هدف اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی خبر داد.
اجرای طرح عملیات آسفالت سرد در کاشان

عکس

View more posts from this author