اجرای طرح برخورد با خودروهای فاقد زنجیرچرخ تا پایان زمستان

اجرای طرح برخورد با خودروهای فاقد زنجیرچرخ تا پایان زمستان
رئیس پلیس راه استان البرز گفت: اجرای طرح برخورد با خودروهای فاقد زنجیرچرخ در محورهای برون‌شهری استان تا پایان زمستان ادامه خواهد داشت.

اجرای طرح برخورد با خودروهای فاقد زنجیرچرخ تا پایان زمستان

رئیس پلیس راه استان البرز گفت: اجرای طرح برخورد با خودروهای فاقد زنجیرچرخ در محورهای برون‌شهری استان تا پایان زمستان ادامه خواهد داشت.
اجرای طرح برخورد با خودروهای فاقد زنجیرچرخ تا پایان زمستان

View more posts from this author