اجرای سند راهبردی صنایع ژنتیک کشور اولویت پدافند غیرعامل

اجرای سند راهبردی صنایع ژنتیک کشور اولویت پدافند غیرعامل
جانشین قرارگاه پدافند زیستی سازمان پدافند غیرعامل گفت: در پدافند زیستی بحث آموزش و پژوهش بسیار مهم است و در اولویت کار قرار دارد ضمن اینکه باید به ایمنی زیستی و دفاع زیستی هم بپردازیم.

اجرای سند راهبردی صنایع ژنتیک کشور اولویت پدافند غیرعامل

جانشین قرارگاه پدافند زیستی سازمان پدافند غیرعامل گفت: در پدافند زیستی بحث آموزش و پژوهش بسیار مهم است و در اولویت کار قرار دارد ضمن اینکه باید به ایمنی زیستی و دفاع زیستی هم بپردازیم.
اجرای سند راهبردی صنایع ژنتیک کشور اولویت پدافند غیرعامل

View more posts from this author