اجرای رزمایش زیستی تشدید نظارت‌های بهداشتی در ری آغاز شد

اجرای رزمایش زیستی تشدید نظارت‌های بهداشتی در ری آغاز شد
رزمایش زیستی تشدید نظارت‌های بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان ری همزمان با سایر شهرستان‌های استان تهران آغاز شد.

اجرای رزمایش زیستی تشدید نظارت‌های بهداشتی در ری آغاز شد

رزمایش زیستی تشدید نظارت‌های بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان ری همزمان با سایر شهرستان‌های استان تهران آغاز شد.
اجرای رزمایش زیستی تشدید نظارت‌های بهداشتی در ری آغاز شد

wolrd press news

View more posts from this author