اجرای تصویب‌نامه حقوق شهروندی از اولویت‌های کاری بهزیستی است

اجرای تصویب‌نامه حقوق شهروندی از اولویت‌های کاری بهزیستی است
مدیرکل ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور گفت: موضوع حقوق شهروندی و اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری که از سال گذشته به سازمان‌ها ابلاغ شده از اولویت‌های کاری بهزیستی است.

اجرای تصویب‌نامه حقوق شهروندی از اولویت‌های کاری بهزیستی است

مدیرکل ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور گفت: موضوع حقوق شهروندی و اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری که از سال گذشته به سازمان‌ها ابلاغ شده از اولویت‌های کاری بهزیستی است.
اجرای تصویب‌نامه حقوق شهروندی از اولویت‌های کاری بهزیستی است

View more posts from this author