اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در 100 درصد پروژه‌های کشاورزی

اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در 100 درصد پروژه‌های کشاورزی
رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران گفت: لازم است اقتصاد مقاومتی در دستور کار همه نهادها باشد که از در همین راستا اقتصاد مقاومتی در 100 درصد پروژه‌های کشاورزی مدنظر قرارگرفته است.

اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در 100 درصد پروژه‌های کشاورزی

رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران گفت: لازم است اقتصاد مقاومتی در دستور کار همه نهادها باشد که از در همین راستا اقتصاد مقاومتی در 100 درصد پروژه‌های کشاورزی مدنظر قرارگرفته است.
اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در 100 درصد پروژه‌های کشاورزی

View more posts from this author