اجرایی شدن طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در سیستان و بلوچستان

اجرایی شدن طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در سیستان و بلوچستان
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اقلیم استان و کمبود میزان بارندگی و تغذیه سفره های آب زیرزمینی این شرکت طرح «تعادل بخشی آبهای زیرزمینی» را در دست اجرا دارد.

اجرایی شدن طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در سیستان و بلوچستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اقلیم استان و کمبود میزان بارندگی و تغذیه سفره های آب زیرزمینی این شرکت طرح «تعادل بخشی آبهای زیرزمینی» را در دست اجرا دارد.
اجرایی شدن طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در سیستان و بلوچستان

View more posts from this author