اتوبوس آمبولانس استان مرکزی به کرمانشاه اعزام شد/ اعزام دو تیم امدادی به کرمانشاه

اتوبوس آمبولانس استان مرکزی به کرمانشاه اعزام شد/ اعزام دو تیم امدادی به کرمانشاه
رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان اراک از اعزام اتوبوس آمبولانس به استان کرمانشاه خبر داد.

اتوبوس آمبولانس استان مرکزی به کرمانشاه اعزام شد/ اعزام دو تیم امدادی به کرمانشاه

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان اراک از اعزام اتوبوس آمبولانس به استان کرمانشاه خبر داد.
اتوبوس آمبولانس استان مرکزی به کرمانشاه اعزام شد/ اعزام دو تیم امدادی به کرمانشاه

View more posts from this author