اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام استان تهران در اولویت قرار دارد

اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام استان تهران در اولویت قرار دارد
معاون امور عمرانی استاندار تهران گفت: اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام استان در اولویت قرار دارد و پیگیری می‌شود.

اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام استان تهران در اولویت قرار دارد

معاون امور عمرانی استاندار تهران گفت: اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام استان در اولویت قرار دارد و پیگیری می‌شود.
اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام استان تهران در اولویت قرار دارد

View more posts from this author