اتمام پروژه‌های عمرانی در اولویت شورای شهر قم

اتمام پروژه‌های عمرانی در اولویت شورای شهر قم
عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: اولویت کار شورای پنجم این شهر باید اتمام پروژه‌های عمرانی در شهر، تلاش برای کاهش ترافیک و افزایش فضای سبز در این شهر به خصوص مناطق محروم باشد.

اتمام پروژه‌های عمرانی در اولویت شورای شهر قم

عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: اولویت کار شورای پنجم این شهر باید اتمام پروژه‌های عمرانی در شهر، تلاش برای کاهش ترافیک و افزایش فضای سبز در این شهر به خصوص مناطق محروم باشد.
اتمام پروژه‌های عمرانی در اولویت شورای شهر قم

View more posts from this author