اتمام مهلت حضور 5 ساله بهره‌بردار عوارضی قزوین ـ زنجان

اتمام مهلت حضور 5 ساله بهره‌بردار عوارضی قزوین ـ زنجان
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به اتمام مهلت حضور 5 ساله بهره‌بردار عوارضی قزوین ـ زنجان گفت: متأسفانه در این موضوع دولت دچار کوتاهی شده بود که با پیگیری دستگاه قضا هر 6 ایستگاه عوارضی این آزادراه امروز به دولت تحویل داده می‌شود.

اتمام مهلت حضور 5 ساله بهره‌بردار عوارضی قزوین ـ زنجان

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به اتمام مهلت حضور 5 ساله بهره‌بردار عوارضی قزوین ـ زنجان گفت: متأسفانه در این موضوع دولت دچار کوتاهی شده بود که با پیگیری دستگاه قضا هر 6 ایستگاه عوارضی این آزادراه امروز به دولت تحویل داده می‌شود.
اتمام مهلت حضور 5 ساله بهره‌بردار عوارضی قزوین ـ زنجان

View more posts from this author