اتمام تملک پروژه هادی‌آباد در اولویت شهرداری قزوین باشد

اتمام تملک پروژه هادی‌آباد در اولویت شهرداری قزوین باشد
عضو شورای اسلامی شهر قزوین گفت: اتمام تملک پروژه هادی‌آباد در اولویت شهرداری قزوین باشد.

اتمام تملک پروژه هادی‌آباد در اولویت شهرداری قزوین باشد

عضو شورای اسلامی شهر قزوین گفت: اتمام تملک پروژه هادی‌آباد در اولویت شهرداری قزوین باشد.
اتمام تملک پروژه هادی‌آباد در اولویت شهرداری قزوین باشد

فانتزی

View more posts from this author