اتفاقات فرودگاه تبریز مورد تایید ما نیست/ توهین‌کنندگان قطعا از تماشاگران اصیل و با فرهنگ تراکتورسازی نیستند‌/ حاضریم 20 درصد ورزشگاه را به پرسپولیسی‌ها بدهیم

اتفاقات فرودگاه تبریز مورد تایید ما نیست/ توهین‌کنندگان قطعا از تماشاگران اصیل و با فرهنگ تراکتورسازی نیستند‌/ حاضریم 20 درصد ورزشگاه را به پرسپولیسی‌ها بدهیم
رئیس کانون هواداران تراکتورسازی تبریز با تقبیح اتفاقات فرودگاه تبریز که در آن به بازیکنان پرسپولیس توهین و حمله شد، گفت: ما به هیچ عنوان حرکت چند نفر در فرودگاه تبریز را تایید نکرده و کانون هواداران باشگاه تراکتورسازی در این حادثه هیچ نقشی نداشته است.

اتفاقات فرودگاه تبریز مورد تایید ما نیست/ توهین‌کنندگان قطعا از تماشاگران اصیل و با فرهنگ تراکتورسازی نیستند‌/ حاضریم 20 درصد ورزشگاه را به پرسپولیسی‌ها بدهیم

رئیس کانون هواداران تراکتورسازی تبریز با تقبیح اتفاقات فرودگاه تبریز که در آن به بازیکنان پرسپولیس توهین و حمله شد، گفت: ما به هیچ عنوان حرکت چند نفر در فرودگاه تبریز را تایید نکرده و کانون هواداران باشگاه تراکتورسازی در این حادثه هیچ نقشی نداشته است.
اتفاقات فرودگاه تبریز مورد تایید ما نیست/ توهین‌کنندگان قطعا از تماشاگران اصیل و با فرهنگ تراکتورسازی نیستند‌/ حاضریم 20 درصد ورزشگاه را به پرسپولیسی‌ها بدهیم

View more posts from this author