اتصال خط یک و 2 متروی مشهد هفته آینده افتتاح می‌شود

اتصال خط یک و 2 متروی مشهد هفته آینده افتتاح می‌شود
شهردار مشهد از افتتاح رسمی اتصال خط یک و 2 مترو دوشنبه آینده با حضور رئیس جمهور خبر داد.

اتصال خط یک و 2 متروی مشهد هفته آینده افتتاح می‌شود

شهردار مشهد از افتتاح رسمی اتصال خط یک و 2 مترو دوشنبه آینده با حضور رئیس جمهور خبر داد.
اتصال خط یک و 2 متروی مشهد هفته آینده افتتاح می‌شود

View more posts from this author