ابوکوثر: جای انگشتری از آقا اذن جهاد خوا‌ستم/ دیدار با رهبر مسلمین جهان افتخار ما افغانستانی‌ها بود

ابوکوثر: جای انگشتری از آقا اذن جهاد خوا‌ستم/ دیدار با رهبر مسلمین جهان افتخار ما افغانستانی‌ها بود
دیگران به من می‌گفتند که از آقا انگشتر، چفیه و یا عبایشان را بگیر، اما من با خودم گفتم حالا که دشمن تبلیغ می‌کند که فاطمیون برای پول به سوریه می‌روند، از آقا اذن جهاد بگیرم تا بدانند ما برای چه به سوریه می‌رویم.

ابوکوثر: جای انگشتری از آقا اذن جهاد خوا‌ستم/ دیدار با رهبر مسلمین جهان افتخار ما افغانستانی‌ها بود

دیگران به من می‌گفتند که از آقا انگشتر، چفیه و یا عبایشان را بگیر، اما من با خودم گفتم حالا که دشمن تبلیغ می‌کند که فاطمیون برای پول به سوریه می‌روند، از آقا اذن جهاد بگیرم تا بدانند ما برای چه به سوریه می‌رویم.
ابوکوثر: جای انگشتری از آقا اذن جهاد خوا‌ستم/ دیدار با رهبر مسلمین جهان افتخار ما افغانستانی‌ها بود

خرید بک لینک

خبر جدید

View more posts from this author