ابوالحسنی رئیس هیأت تنیس روی میز فارس شد

ابوالحسنی رئیس هیأت تنیس روی میز فارس شد
پیمان ابوالحسنی با رای اعضای مجمع انتخاباتی هیات تنیس روی میز استان فارس به عنوان رئیس جدید این هیأت انتخاب شد.

ابوالحسنی رئیس هیأت تنیس روی میز فارس شد

پیمان ابوالحسنی با رای اعضای مجمع انتخاباتی هیات تنیس روی میز استان فارس به عنوان رئیس جدید این هیأت انتخاب شد.
ابوالحسنی رئیس هیأت تنیس روی میز فارس شد

View more posts from this author