ابلاغ 480 میلیارد ریال بودجه برای قزوین

ابلاغ 480 میلیارد ریال بودجه برای قزوین
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: از محل تبصره 16 قانون بودجه ، 480 میلیارد ریال در سال 96 به استان قزوین ابلاغ شده است .

ابلاغ 480 میلیارد ریال بودجه برای قزوین

معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: از محل تبصره 16 قانون بودجه ، 480 میلیارد ریال در سال 96 به استان قزوین ابلاغ شده است .
ابلاغ 480 میلیارد ریال بودجه برای قزوین

View more posts from this author