ابعاد مختلف جنایت آمریکا در کشتار مسافران پرواز 655 ایران تبیین شود

ابعاد مختلف جنایت آمریکا در کشتار مسافران پرواز 655 ایران تبیین شود
نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی گفت: تبیین ابعاد مختلف جنایت آمریکا در کشتار مسافران پرواز 655 هواپیمایی جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن 290 تن شد، برای مردم به ویژه قشر نوجوان و جوان ضروری است.

ابعاد مختلف جنایت آمریکا در کشتار مسافران پرواز 655 ایران تبیین شود

نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی گفت: تبیین ابعاد مختلف جنایت آمریکا در کشتار مسافران پرواز 655 هواپیمایی جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن 290 تن شد، برای مردم به ویژه قشر نوجوان و جوان ضروری است.
ابعاد مختلف جنایت آمریکا در کشتار مسافران پرواز 655 ایران تبیین شود

مد روز

View more posts from this author