ابعاد فتنه 88 هنوز برای ما مشخص نشده است/ بازخوانی فتنه 88 برای عبرت‌آموزی از تاریخ است

ابعاد فتنه 88 هنوز برای ما مشخص نشده است/ بازخوانی فتنه 88 برای عبرت‌آموزی از تاریخ است
جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ابعاد فتنه 88 هنوز برای ما مشخص نشده است، گفت: بازخوانی فتنه 88 برای عبرت‌آموزی از تاریخ است.

ابعاد فتنه 88 هنوز برای ما مشخص نشده است/ بازخوانی فتنه 88 برای عبرت‌آموزی از تاریخ است

جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ابعاد فتنه 88 هنوز برای ما مشخص نشده است، گفت: بازخوانی فتنه 88 برای عبرت‌آموزی از تاریخ است.
ابعاد فتنه 88 هنوز برای ما مشخص نشده است/ بازخوانی فتنه 88 برای عبرت‌آموزی از تاریخ است

View more posts from this author