ابراز همدردی آیت‌الله وحید‌خراسانی با خانواده‌های جانباختگان نفتکش سانچی

ابراز همدردی آیت‌الله وحید‌خراسانی با خانواده‌های جانباختگان نفتکش سانچی
آیت‌الله وحیدخراسانی از مراجع عظام تقلید در درس خارج با خانواده‌های جانباختگان در نفتکش ایرانی سانچی ابراز همدردی کردند.

ابراز همدردی آیت‌الله وحید‌خراسانی با خانواده‌های جانباختگان نفتکش سانچی

آیت‌الله وحیدخراسانی از مراجع عظام تقلید در درس خارج با خانواده‌های جانباختگان در نفتکش ایرانی سانچی ابراز همدردی کردند.
ابراز همدردی آیت‌الله وحید‌خراسانی با خانواده‌های جانباختگان نفتکش سانچی

View more posts from this author