آینده معلمان نیروی آزاد آموزش‌وپرورش مبهم است/ پرداختی به نیروهای آزاد آموزش‌وپرورش شفاف نیست

آینده معلمان نیروی آزاد آموزش‌وپرورش مبهم است/ پرداختی به نیروهای آزاد آموزش‌وپرورش شفاف نیست
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه معلمین شاغل در مدارس غیردولتی آینده مبهمی دارند، گفت: بیمه و میزان حقوق پرداختی به نیروهای آزاد آموزش‌وپرورش خیلی شفاف و روشن نیست.

آینده معلمان نیروی آزاد آموزش‌وپرورش مبهم است/ پرداختی به نیروهای آزاد آموزش‌وپرورش شفاف نیست

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه معلمین شاغل در مدارس غیردولتی آینده مبهمی دارند، گفت: بیمه و میزان حقوق پرداختی به نیروهای آزاد آموزش‌وپرورش خیلی شفاف و روشن نیست.
آینده معلمان نیروی آزاد آموزش‌وپرورش مبهم است/ پرداختی به نیروهای آزاد آموزش‌وپرورش شفاف نیست

View more posts from this author