آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ایرانی آباد را راهی برای معرفی اسلام می‌دانست

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ایرانی آباد را راهی برای معرفی اسلام می‌دانست
فرزند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی گفت: آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی این جور فکر می‌کرد که بهترین راه برای معرفی اسلام ساختن ایرانی آباد، آزاد و معتدل است و می‌گفت، همه چیز را برای این منظور در اختیار داریم.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ایرانی آباد را راهی برای معرفی اسلام می‌دانست

فرزند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی گفت: آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی این جور فکر می‌کرد که بهترین راه برای معرفی اسلام ساختن ایرانی آباد، آزاد و معتدل است و می‌گفت، همه چیز را برای این منظور در اختیار داریم.
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ایرانی آباد را راهی برای معرفی اسلام می‌دانست

View more posts from this author