آیت‌الله مدرس دارای شخصیت ممتاز سیاسی و علمی است/ سیاستمداران عالم از سیاست اسلام هراس دارند

آیت‌الله مدرس دارای شخصیت ممتاز سیاسی و علمی است/ سیاستمداران عالم از سیاست اسلام هراس دارند
امام‌ جمعه کاشمر با تأکید بر اینکه آیت‌الله مدرس دارای یک شخصیت ممتاز سیاسی و علمی است، گفت: سیاستمداران عالم از سیاست اسلام هراس دارند و همواره بر آن مخالفت می‌کنند.

آیت‌الله مدرس دارای شخصیت ممتاز سیاسی و علمی است/ سیاستمداران عالم از سیاست اسلام هراس دارند

امام‌ جمعه کاشمر با تأکید بر اینکه آیت‌الله مدرس دارای یک شخصیت ممتاز سیاسی و علمی است، گفت: سیاستمداران عالم از سیاست اسلام هراس دارند و همواره بر آن مخالفت می‌کنند.
آیت‌الله مدرس دارای شخصیت ممتاز سیاسی و علمی است/ سیاستمداران عالم از سیاست اسلام هراس دارند

View more posts from this author