آیت‌الله حسنی به ملکوت اعلی پیوست

آیت‌الله حسنی به ملکوت اعلی پیوست
امام جمعه سابق ارومیه به دلیل کهولت سن دار فانی را وداع گفت.

آیت‌الله حسنی به ملکوت اعلی پیوست

امام جمعه سابق ارومیه به دلیل کهولت سن دار فانی را وداع گفت.
آیت‌الله حسنی به ملکوت اعلی پیوست

View more posts from this author