آیت‌الله ایمانی از مبارزان صف اول انقلاب بود

آیت‌الله ایمانی از مبارزان صف اول انقلاب بود
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی از آیت‌الله ایمانی به‌عنوان عالمی ساده‌زیست، نیک‌اندیش و از مبارزان صف اول انقلاب و پشتیبان نظام یاد کرد که در سنگرهای متعدد سیاسی، علمی و فرهنگی خدمات فراوانی به کشور عرضه داشت.

آیت‌الله ایمانی از مبارزان صف اول انقلاب بود

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی از آیت‌الله ایمانی به‌عنوان عالمی ساده‌زیست، نیک‌اندیش و از مبارزان صف اول انقلاب و پشتیبان نظام یاد کرد که در سنگرهای متعدد سیاسی، علمی و فرهنگی خدمات فراوانی به کشور عرضه داشت.
آیت‌الله ایمانی از مبارزان صف اول انقلاب بود

View more posts from this author