آندو تیموریان کاپیتان تیم گسترش فولاد تبریز شد

آندو تیموریان کاپیتان تیم گسترش فولاد تبریز شد
آندرانیک تیموریان به عنوان کاپیتان اول تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز انتخاب شد.

آندو تیموریان کاپیتان تیم گسترش فولاد تبریز شد

آندرانیک تیموریان به عنوان کاپیتان اول تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز انتخاب شد.
آندو تیموریان کاپیتان تیم گسترش فولاد تبریز شد

View more posts from this author