آموزش و پرورش جیرفت رتبه برتر جشنواره علمی و پژوهشی آگیرا را کسب کرد

آموزش و پرورش جیرفت رتبه برتر جشنواره علمی و پژوهشی آگیرا را کسب کرد
معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش جیرفت گفت: در جشنواره علمی و پژوهشی آگیرا، آموزش و پرورش شهرستان جیرفت به عنوان اداره برتر در استان کرمان معرفی شد.

آموزش و پرورش جیرفت رتبه برتر جشنواره علمی و پژوهشی آگیرا را کسب کرد

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش جیرفت گفت: در جشنواره علمی و پژوهشی آگیرا، آموزش و پرورش شهرستان جیرفت به عنوان اداره برتر در استان کرمان معرفی شد.
آموزش و پرورش جیرفت رتبه برتر جشنواره علمی و پژوهشی آگیرا را کسب کرد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author