آموزش زبان فارسی در بیش از 25 کشور جهان

آموزش زبان فارسی در بیش از 25 کشور جهان
مدیر حوزه‌های علمیه گفت: نزدیک به ربع قرن است که جامعة‌المصطفی رسالت آموزش و نشر زبان فارسی را به خوبی به عهده گرفته است و امروزه توانسته است این آموزش را در بیش از 25 کشور جهان انجام دهد.

آموزش زبان فارسی در بیش از 25 کشور جهان

مدیر حوزه‌های علمیه گفت: نزدیک به ربع قرن است که جامعة‌المصطفی رسالت آموزش و نشر زبان فارسی را به خوبی به عهده گرفته است و امروزه توانسته است این آموزش را در بیش از 25 کشور جهان انجام دهد.
آموزش زبان فارسی در بیش از 25 کشور جهان

View more posts from this author