آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اصفهان متناسب با بازار کار است

آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اصفهان متناسب با بازار کار است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اصفهان پیشتاز در آموزش مهارت‌های جدید و متناسب با بازار کار است.

آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اصفهان متناسب با بازار کار است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اصفهان پیشتاز در آموزش مهارت‌های جدید و متناسب با بازار کار است.
آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اصفهان متناسب با بازار کار است

View more posts from this author