آمریکا و رژیم صهیونیستی اردوگاه تروریسم بین‌الملل را در جهان شکل داده‌اند/ ایران در صف اول مبارزه با تروریسم حضور دارد

آمریکا و رژیم صهیونیستی اردوگاه تروریسم بین‌الملل را در جهان شکل داده‌اند/ ایران در صف اول مبارزه با تروریسم حضور دارد
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی اردوگاه تروریسم بین‌الملل را در جهان شکل داده‌اند، گفت: ایران در صف اول مبارزه با تروریسم حضور دارد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی اردوگاه تروریسم بین‌الملل را در جهان شکل داده‌اند/ ایران در صف اول مبارزه با تروریسم حضور دارد

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی اردوگاه تروریسم بین‌الملل را در جهان شکل داده‌اند، گفت: ایران در صف اول مبارزه با تروریسم حضور دارد.
آمریکا و رژیم صهیونیستی اردوگاه تروریسم بین‌الملل را در جهان شکل داده‌اند/ ایران در صف اول مبارزه با تروریسم حضور دارد

View more posts from this author