آمریکا و اروپا دیپلماسی جمهوری اسلامی در تحولات منطقه را هدف گرفته است

آمریکا و اروپا دیپلماسی جمهوری اسلامی در تحولات منطقه را هدف گرفته است
کارشناس روابط بین‌الملل به‌ضرورت محکوم کردن صریح و با اقتدار ایران از نگرانی‌های مسئول اتحادیه اروپا در رابطه با فعالیت‌های موشکی کشورمان تاکید کرد و گفت: آمریکا و اروپا دیپلماسی جمهوری اسلامی در تحولات منطقه را هدف گرفته است.

آمریکا و اروپا دیپلماسی جمهوری اسلامی در تحولات منطقه را هدف گرفته است

کارشناس روابط بین‌الملل به‌ضرورت محکوم کردن صریح و با اقتدار ایران از نگرانی‌های مسئول اتحادیه اروپا در رابطه با فعالیت‌های موشکی کشورمان تاکید کرد و گفت: آمریکا و اروپا دیپلماسی جمهوری اسلامی در تحولات منطقه را هدف گرفته است.
آمریکا و اروپا دیپلماسی جمهوری اسلامی در تحولات منطقه را هدف گرفته است

View more posts from this author