آمریکا در برجام به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی بود/ رژیم سعودی ابزار آمریکا برای جاسوسی علیه ایران

آمریکا در برجام به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی بود/ رژیم سعودی ابزار آمریکا برای جاسوسی علیه ایران
امام جمعه بوشهر گفت: آمریکا در موضوع برجام به دنبال براندازی انقلاب اسلامی با کنترل برنامه‌های ایران اسلامی، امتیاز گرفتن و تسلیم شدن ایران در برابر خواسته‌ها آنان بود.

آمریکا در برجام به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی بود/ رژیم سعودی ابزار آمریکا برای جاسوسی علیه ایران

امام جمعه بوشهر گفت: آمریکا در موضوع برجام به دنبال براندازی انقلاب اسلامی با کنترل برنامه‌های ایران اسلامی، امتیاز گرفتن و تسلیم شدن ایران در برابر خواسته‌ها آنان بود.
آمریکا در برجام به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی بود/ رژیم سعودی ابزار آمریکا برای جاسوسی علیه ایران

View more posts from this author