آمریکا به دنبال ایجاد دهلیزی امن برای گروه‌های تروریستی در شمال سوریه است

آمریکا به دنبال ایجاد دهلیزی امن برای گروه‌های تروریستی در شمال سوریه است
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس گفت: آمریکا به دنبال ایجاد دهلیزی امن برای گروه‌های تروریستی در منطقه و تحریک گسل‌های قومی در شمال سوریه است.

آمریکا به دنبال ایجاد دهلیزی امن برای گروه‌های تروریستی در شمال سوریه است

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس گفت: آمریکا به دنبال ایجاد دهلیزی امن برای گروه‌های تروریستی در منطقه و تحریک گسل‌های قومی در شمال سوریه است.
آمریکا به دنبال ایجاد دهلیزی امن برای گروه‌های تروریستی در شمال سوریه است

View more posts from this author