آمریکا با تمام توان و قدرتش در دنیا از حمله به ایران اسلامی ترس دارد

آمریکا با تمام توان و قدرتش در دنیا از حمله به ایران اسلامی ترس دارد
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: امروزه آمریکا با تمام توان و قدرتش در دنیا از حمله به ایران اسلامی ترس دارد.

آمریکا با تمام توان و قدرتش در دنیا از حمله به ایران اسلامی ترس دارد

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: امروزه آمریکا با تمام توان و قدرتش در دنیا از حمله به ایران اسلامی ترس دارد.
آمریکا با تمام توان و قدرتش در دنیا از حمله به ایران اسلامی ترس دارد

View more posts from this author