آمریکا با اقداماتش خود را در برابر دنیا قرار داده است/ درس عبرت نگرفتن دولت ترامپ از تاریخ

آمریکا با اقداماتش خود را در برابر دنیا قرار داده است/ درس عبرت نگرفتن دولت ترامپ از تاریخ
دیپلمات سابق وزارت خارجه آمریکا، خروج آمریکا از برجام و انتقال سفارتخانه به قدس را دو اشتباه این کشور برشمرد و گفت: این تصمیمات در بلند مدت پیامد جدی به همراه دارد و آمریکا با این اقدامات خود را در برابر دنیا قرار داده است.

آمریکا با اقداماتش خود را در برابر دنیا قرار داده است/ درس عبرت نگرفتن دولت ترامپ از تاریخ

دیپلمات سابق وزارت خارجه آمریکا، خروج آمریکا از برجام و انتقال سفارتخانه به قدس را دو اشتباه این کشور برشمرد و گفت: این تصمیمات در بلند مدت پیامد جدی به همراه دارد و آمریکا با این اقدامات خود را در برابر دنیا قرار داده است.
آمریکا با اقداماتش خود را در برابر دنیا قرار داده است/ درس عبرت نگرفتن دولت ترامپ از تاریخ

View more posts from this author