آمریکا از برجام خارج شود به شرایط قبل برمی‌گردیم

آمریکا از برجام خارج شود به شرایط قبل برمی‌گردیم
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از برجام تحریم‌ها برداشته نشده و نفتی که می‌فروشیم پولش دست کشور نمی رسد لذا اگر آمریکا از برجام خارج شود به شرایط قبل برمی‌گردیم.

آمریکا از برجام خارج شود به شرایط قبل برمی‌گردیم

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از برجام تحریم‌ها برداشته نشده و نفتی که می‌فروشیم پولش دست کشور نمی رسد لذا اگر آمریکا از برجام خارج شود به شرایط قبل برمی‌گردیم.
آمریکا از برجام خارج شود به شرایط قبل برمی‌گردیم

View more posts from this author