آمریکا از ایجاد توطئه در منطقه دست برنخواهد داشت

آمریکا از ایجاد توطئه در منطقه دست برنخواهد داشت
امام جمعه موقت اهواز گفت: آمریکا و صهیونیست‌ها و همچنین عوامل آنها دست از توطئه در منطقه برنخواهند داشت و با همدلی، بصیرت، هوشیاری و تبعیت از مقام معظم رهبری تمام نقشه‌ها خنثی خواهد شد.

آمریکا از ایجاد توطئه در منطقه دست برنخواهد داشت

امام جمعه موقت اهواز گفت: آمریکا و صهیونیست‌ها و همچنین عوامل آنها دست از توطئه در منطقه برنخواهند داشت و با همدلی، بصیرت، هوشیاری و تبعیت از مقام معظم رهبری تمام نقشه‌ها خنثی خواهد شد.
آمریکا از ایجاد توطئه در منطقه دست برنخواهد داشت

View more posts from this author