آمریکایی‌ها یهودستیزی را مصادره به‌مطلوب کردند/ با به‌ رسمیت شناختن فلسطینیان صلح محقق می‌شود

آمریکایی‌ها یهودستیزی را مصادره به‌مطلوب کردند/ با به‌ رسمیت شناختن فلسطینیان صلح محقق می‌شود
روزنامه‌نگار آزاد انگلیسی گفت: قانون‌های آمریکا یهودستیزی را مصادره به‌مطلوب کرده و این قانون را در همه جهان ترویج کردند.

آمریکایی‌ها یهودستیزی را مصادره به‌مطلوب کردند/ با به‌ رسمیت شناختن فلسطینیان صلح محقق می‌شود

روزنامه‌نگار آزاد انگلیسی گفت: قانون‌های آمریکا یهودستیزی را مصادره به‌مطلوب کرده و این قانون را در همه جهان ترویج کردند.
آمریکایی‌ها یهودستیزی را مصادره به‌مطلوب کردند/ با به‌ رسمیت شناختن فلسطینیان صلح محقق می‌شود

View more posts from this author