آمادگی کامل کرمانشاه برای احداث شهرک صنعتی مشترک با ترکیه

آمادگی کامل کرمانشاه برای احداث شهرک صنعتی مشترک با ترکیه
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کرمانشاه از آمادگی کامل فنی، علمی، زیرساختی و صنعتی در کرمانشاه برای احداث شهرک صنعتی مشترک با کشور ترکیه خبر داد.

آمادگی کامل کرمانشاه برای احداث شهرک صنعتی مشترک با ترکیه

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کرمانشاه از آمادگی کامل فنی، علمی، زیرساختی و صنعتی در کرمانشاه برای احداث شهرک صنعتی مشترک با کشور ترکیه خبر داد.
آمادگی کامل کرمانشاه برای احداث شهرک صنعتی مشترک با ترکیه

اسکای نیوز

View more posts from this author