آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران پزشکی قانونی در ایام اربعین

آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران پزشکی قانونی در ایام اربعین
مدیر ستاد مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی گفت: در مرز‌های خسروی و مهران نیرو‌های ستاد مدیریت بحران پزشکی قانونی با تجهیزات کامل مستقر هستند تا در صورت نیاز، برای ارائه خدمات درمانی اقدام کنند.

آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران پزشکی قانونی در ایام اربعین

مدیر ستاد مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی گفت: در مرز‌های خسروی و مهران نیرو‌های ستاد مدیریت بحران پزشکی قانونی با تجهیزات کامل مستقر هستند تا در صورت نیاز، برای ارائه خدمات درمانی اقدام کنند.
آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران پزشکی قانونی در ایام اربعین

View more posts from this author