آمادگی مرز خسروی برای تردد زائران در تمامی فصول

آمادگی مرز خسروی برای تردد زائران در تمامی فصول
جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه از آمادگی مرز خسروی برای تردد زائران در تمامی فصول خبر داد و گفت: امسال نیز برای برگزاری مراسم اربعین این مرز آماده بود، اما طرف عراقی به دلایلی مخالف بازگشایی بود.

آمادگی مرز خسروی برای تردد زائران در تمامی فصول

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه از آمادگی مرز خسروی برای تردد زائران در تمامی فصول خبر داد و گفت: امسال نیز برای برگزاری مراسم اربعین این مرز آماده بود، اما طرف عراقی به دلایلی مخالف بازگشایی بود.
آمادگی مرز خسروی برای تردد زائران در تمامی فصول

View more posts from this author