آمادگی در وضعیت بحرانی نیازمند توجه ویژه است

آمادگی در وضعیت بحرانی نیازمند توجه ویژه است
استاندار خوزستان با بیان اینکه باید به موضوع آمادگی در بحران به صورت ویژه نگاه شود، گفت: شورای بحران بعد از شورای تأمین، مهمترین شورای هر استان شناخته می‌شود.

آمادگی در وضعیت بحرانی نیازمند توجه ویژه است

استاندار خوزستان با بیان اینکه باید به موضوع آمادگی در بحران به صورت ویژه نگاه شود، گفت: شورای بحران بعد از شورای تأمین، مهمترین شورای هر استان شناخته می‌شود.
آمادگی در وضعیت بحرانی نیازمند توجه ویژه است

View more posts from this author